Privatumo politika

Privatumo politikos paskirtis

 1. Šioje Privatumo politikoje yra nurodytos internetinės parduotuvės www.tomatis.lt Vartotojų teisės, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai.
 2. Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.
 3. Vartotojas, pateikdamas savo Asmens duomenis internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt sutinka, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

Naudojamos sąvokos

 1. Asmens duomenys arba Duomenys – bet kokia informacija apie duomenų subjektą, leidžianti jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.
 2. Duomenų valdytojas – MB „Edukacija garsu”, į. k. 305183124, registruota adresu Mykolo Lietuvio g. 29-7, LT-12188, Vilnius.
 3. Duomenų tvarkytojas – Duomenų valdytojo partneriai, taip pat kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.
 4. Slapukas – tekstinė rinkmena, išsaugoma Vartotojo naudojamuose įrenginiuose (pavyzdžiui, telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir panašiai).
 5. Interneto svetainė arba Svetainė – internetinė parduotuvė www.tomatis.lt.
 6. Reglamentas reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
 7. Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo internetinėje parduotuvėje ar kitaip Duomenų valdytojui pateikė savo Asmens duomenis.

Tvarkomi asmens duomenys

 1. Vartotojas, įsigydamas prekes ar paslaugas internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt, turi pateikti šiuos Asmens duomenis:
  1. vardą;
  2. pavardę;
  3. elektroninio pašto adresą;
  4. telefono numerį;
  5. gyvenamosios (ar kitos vietos, į kurią bus pristatomos prekės ar suteikiamos paslaugos) adresą;
  6. mokėjimo sąskaitos duomenis;
  7. duomenis, susijusius su prekių ar paslaugų gavėjo sveikatos būkle.
 2. Jei Vartotojas prie internetinės parduotuvės jungiasi naudodamas Google paskyrą, mes papildomai gausime duomenis, tokius kaip Vartotojo paskyroje naudojama profilio nuotrauka.
 3. Jei Vartotojas prie internetinės parduotuvės jungiasi naudodamas Facebook paskyrą, mes papildomai gausime duomenis, tokius kaip Vartotojo paskyroje naudojama profilio nuotrauka, nurodoma lytis.
 4. Vartotojas taip pat gali sutikti suteikti prieigą prie draugų sąrašo ir/ar paskyrai naudojamo el. pašto adreso.
 5. Interneto svetainėje taip pat naudojami slapukai (angl. cookies), kurie leidžia Interneto svetainę pritaikyti Vartotojo poreikiams. Slapukai padeda surinkti tokią informaciją kaip prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas ir vieta, naršyklės tipas, demografiniai duomenys (amžius, lytis), duomenys, apie tai, kaip jūs naudojatės Internetine parduotuve (kokiomis prekėmis domitės, kokias internetinės svetainės dalis dažniausiai peržiūrite). Daugiau informacijos apie slapukus yra pateikta žemiau.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Paslaugų teikimas. Asmens duomenys tvarkomi tam, kad Vartotojai galėtų įsigyti internetinėje parduotuvėje parduodamas prekes ir/ar užsisakyti teikiamas paslaugas.
 2. Interneto svetainės tobulinimas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Vartotojus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti Svetainės funkcionalumą ir patobulinti siūlomų prekių ar paslaugų asortimentą.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 1. Teisinis Asmens duomenų, susijusių su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tvarkymo pagrindas yra sutartinės prievolės vykdymas.
 2. Kitais atvejais, kaip pavyzdžiui, dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo, naujienlaiškių siuntimo ar dalyvavimo moksliniuose tyrimuose, teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojo sutikimas. Šis gali būti atšauktas bet kuriuo metu, tačiau tai neturės įtakos Duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
 3. Tais atvejais, kai Asmens duomenys perduodami teisėsaugos ar kitoms valdžios institucijoms, tai yra daroma teisinės prievolės pagrindu.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
 2. Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik šiais atvejais:
  1. jei Vartotojas davė sutikimą;
  2. išoriniams paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo Duomenų (pavyzdžiui, buhalterinių paslaugų įmonės, duomenų bazių valdytojai, IT ir/ar mokėjimo paslaugų teikėjai, kurjerių tarnyba, įrangos garantinių paslaugų teikėjai, jei tai būtų aktualu, ir panašiai);
  3. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
 3. Jei trečiosioms šalims bus suteikta prieiga prie Vartotojų Asmens duomenų, tai tik tokiomis apimtimis, kurios yra būtinos tokiam Duomenų tvarkymui.

Slapukų naudojimas

 1. Duomenų valdytojas internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt naudoja slapukus. Slapukai padeda Duomenų valdytojui atpažinti Vartotoją kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Vartotojo lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti aktualų turinį. Jie taip pat padeda užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą, leidžia stebėti lankymosi joje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Vartotojus.
 2. Internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt yra naudojami šių rūšių slapukai:
  1. būtinieji. Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojama tam, kad Duomenų valdytojas galėtų teikti pageidaujamas paslaugas ir funkcijas;
  2. nebūtinieji. Nebūtinuose slapukuose saugoma informaciją naudojama pagerinti Interneto svetainės funkcionalumą, stebėti Vartotojų apsilankymo joje dažnumą, atpažinti ir pritaikyti Vartotojams aktualią rinkodaros informaciją.
 3. Vartotojai, norėdami atsisakyti visų arba dalies slapukų, turi peržiūrėti savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą galima rasti apsilankius All About Cookies svetainėje. Vartotojams atsisakius slapukų, kai kurių internetinės parduotuvės paslaugų funkcionalumas gali būti apribotas.
 4. Internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt naudojami slapukai:

Asmens duomenų saugojimo trukmė

 1. Duomenų valdytojas Vartotojų Duomenis tvarko trejus (3) metus nuo Vartotojo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo. Vartotojui ištrynus savo pirkėjo paskyrą, Duomenų valdytojas saugo Vartotojo asmens duomenis trejus (3) metus nuo paskyros ištrynimo.
 2. Duomenys, dėl kurių Vartotojai davė sutikimą ir pateikė juos mokslinių tyrimų atlikimo tikslais, gali būti saugomi ilgiau, t. y. iki kol tyrimas bus atliktas bei, jei reikalinga, tolimesniam su tyrimu susijusiam saugojimui.
 3. Vartotojų Duomenys gali būti saugomi ilgiau nei trejus (3) metus jei tai yra būtina Duomenų valdytojo teisinių prievolių įvykdymui, ypač dėl įstatymuose numatytų Duomenų saugojimo laikotarpių, taip pat teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Vartotojų teisės

 1. Vadovaudamiesi įstatymu įtvirtintomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Vartotojai bet kuriuo metu turi teisę:
  1. žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens Duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  4. savo Duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė būti pamirštam);
  5. esant bent vienai iš teisėtų priežasčių, reikalauti, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas (teisė apriboti);
  6. reikalauti duomenų perkėlimo (teisė perkelti);
  7. atšaukti bet kurį sutikimą, kurį esate davę registruodamiesi ar naudodamiesi internetinės parduotuvės paslaugomis.
 2. Šias teises Vartotojas gali įgyvendinti raštu kreipdamasis į Duomenų valdytoją šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Duomenų valdytojas įsipareigoja į tokius prašymus atsakyti per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Išimtiniais atvejais šis terminas, prieš tai informavus Vartotoją, gali būti pratęstas dar trisdešimčiai (30) kalendorinių dienų.
 3. Šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas įstatymų numatytais pagrindais.
 4. Aukščiau išvardintos teisės gali būti neįgyvendinamos, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Vartotojo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 5. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos Interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti https://www.ada.lt/.

Kontaktinė informacija

 1. Visus su šia privatumo politika susijusius klausimus Vartotojai raštu gali pateikti šiais kontaktais: (i) siunčiant paštu – MB „Edukacija garsu”, Mykolo Lietuvio g. 29-7, LT-12188, Vilnius, Lietuvos Respublika; (ii) siunčiant el. paštu: info@tomatis.lt.

Baigiamosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Tokia atnaujinta ar pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 2. Apie – Duomenų valdytojo nuomone – esminius privatumo politikos atnaujinimus Vartotojai informuojami juos paskelbiant internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt. Atkreipkite dėmesį į punktą „atnaujinimo data“, kuris nurodomas apačioje, norėdami sužinoti, kada privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
 3. Šios Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data: 2021-09-09.