Pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo, pardavimo ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes bei paslaugas internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB „Edukacija garsu” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes ir/ar paslaugas, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis.

Pardavėjo parduodamos prekės bei teikiamos paslaugos

 1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.tomatis.lt prekiauja sensorine įranga.
 2. Pardavėjas taip pat teikia šias paslaugas: (i) sensorinės įrangos nuoma; (ii) Tomatis® specialisto konsultacija; (iii) klausymosi įgūdžių testavimas; (iv) naudojimosi įranga mokymai.
 3. Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų asortimentas nėra išsamus ir gali keistis.

Pirkimo – pardavimo, nuomos ar paslaugų gavimo sutarties sudarymas ir galiojimas

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą bei kitą reikiamą informaciją, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki galutinio abiejų sutarties šalių pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
 2. Įrangos nuomos sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, telefonu ar gyvai užsako įrangą, nurodęs pristatymo adresą, nuomos laikotarpį bei kitą reikiamą informaciją, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ bei pasirašo Pardavėjo atskirai pateikiamą įrangos nuomos sutartį, ir galioja iki galutinio abiejų sutarties šalių pareigų pagal šias Taisykles bei šalių pasirašomą nuomos sutartį įvykdymo.
 3. Paslaugų teikimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, telefonu ar gyvai užsako paslaugą, pasirinkęs paslaugos gavimo datą bei nurodęs kitą reikiamą informaciją, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki galutinio abiejų sutarties šalių pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
 4. Šios Taisyklės taip pat galioja ir prekių bei paslaugų užsakymams telefonu ar gyvai.
 5. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklių nuostatomis, prekių, paslaugų ir/ar įrangos nuomos užsakymo pateikimas negalimas.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsakyti paslaugas internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 2. Pirkėjas turi teisę pakeisti užsakytos paslaugos datą, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui likus ne mažiau kaip penkioms (5) dienoms (gal reiktų paminėti kalendorinėms ar darbo dienoms?) iki paslaugų gavimo dienos. Pardavėjas gali nesutikti su tokiu pakeitimu, jei jis negalės įvykdyti savo įsipareigojimų Pirkėjo pageidaujamą datą (pavyzdžiui, įranga tuo metu bus naudojama kito Pirkėjo, konsultuojantis specialistas pageidaujamu laiku neturi galimybės sutiekti paslaugą ir pan.). Atskiru susitarimu bei Pardavėjui sutinkant, šalys gali geranoriškai susiderinti kitą paslaugų teikimo laiką nei pirmiau užsakyta.
 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per keturioliką (14) dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti įsigytas prekes tik tuo atveju, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos, nebuvo sugadintos, naudojamos, iš esmės nepasikeitė jų išvaizda ir tokių prekių grąžinimas yra galimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Pardavėjo teisės

 1. Jei Pirkėjas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 2. Jei Pirkėjo žinioje esanti išnuomota įranga yra sugadinama, Pardavėjas turi teisę į įrangos remonto išlaidų atlyginimą bei negautų pajamų kompensaciją tuo laikotarpiu, kol įranga yra remontuojama ir negali būti išnuomota kitiems klientams, lygią šimtui (100) eurų už savaitę.
 3. Jei Pirkėjas atšaukia užsakytą paslaugą likus mažiau nei kaip penkioms (5) dienoms iki paslaugų gavimo dienos, Pardavėjas turi teisę negrąžinti pusės už paslaugas sumokėtos sumos. Likusi suma Pirkėjui grąžinama per 7 (septynias) dienas nuo paslaugos atšaukimo dienos.
 4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir yra taikomi visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

Pirkėjo pareigos

 1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus, jei tokie taikomi, ir priimti užsakytas prekes ar paslaugas. Už prekes ir paslaugas galima atsiskaityti naudojantis internetine bankininkyste, mokėjimo iniciavimo paslaugų teikėjų paslaugomis ir bankiniu pavedimu.
 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos ar pirkimo formoje pateikti duomenys (pavyzdžiui, kontaktiniai duomenys, pristatymo adresas ir pan.), Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 3. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo ar prekių / paslaugų užsakymo gyvai ar telefonu. Per šį terminą neatlikus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo gauna pranešimą apie atliktą mokėjimą.
 4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarydamas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir / ar duomenų perdavimo klaidomis.
 2. Pardavėjas, laikydamasis šiose Taisyklėse numatytų sąlygų, įsipareigoja Pirkėjui perduoti pastarojo užsakytas prekes bei paslaugas, kai už jas buvo tinkamai ir laiku atsiskaityta.
 3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytų prekių ar paslaugų, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes ar kitą paslaugos teikimo datą. Pirkėjui atsisakius priimti naujai pasiūlytas prekes ar pakeisti paslaugų teikimo datą, Pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ar paslaugų nepateikimą.
 4. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis, vadovaudamasis internetinės parduotuvės Privatumo politika bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 5. Pardavėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų.

Prekių pristatymas

 1. Įprastai Prekės išsiunčiamos per septynias – dešimt (7-10) darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo gavimo. Pirkėjo įsigyti daiktai pristatomi prekių pristatymo paslaugas teikiančių įmonių Pirkėjo nurodytu adresu, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomų prekių nėra Pardavėjo sandėliuose arba prekės užsakomos esant didesniam užimtumui, šventiniam laikotarpiui. Prekės į Neringą nepristatomos, nebent būtų sutarta kitaip.
 2. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu ar užsakymų istorijos skiltyje internetinėje parduotuvėje, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
 3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovu patikrinti prekių pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 4. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime.
 5. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 6. Nustačius prekių kiekio ir / ar kokybės ir / ar asortimento neatitikimus, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 7. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, visos paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 8. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Prekių grąžinimas

 1. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 3.3. punktas arba dėl to, kad prekės buvo nekokybiškos, prekių grąžinimo išlaidos yra padengiamos Pirkėjo. Šiuo atveju Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 7 (septynias) dienas nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
 2. Už grąžinamų prekių tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra sukomplektuotos ir / ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
 3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir / ar buvo sugadintos ir / ar prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Prekės taip pat negrąžinamos kitais šių Taisyklių 3.3. punkte numatytais atvejais.
 4. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekių ir siuntos pakuotėje kartu su prekių dokumentais. Prieš grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@tomatis.lt ir nurodyti užsakymo numerį, datą, užsakymo sumą, norimas grąžinti prekes, būsimą prekių pristatymo datą ir sąskaitą pinigų grąžinimui.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už registracijos / prekių ar paslaugų užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Vadovaujantis į LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d., Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teismuose). Visi veiksmai, atlikti naudojantis prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu), laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip.

Baigiamosios nuostatos

 1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama internetinėje parduotuvėje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas paslaugas, prekes bei jų savybes), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo – pardavimo ar bet kuria paslaugų teikimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šių Taisyklių paskutinio atnaujinimo data: 2021-09-09.